Aquesta avaluació s’acompanya d’una rúbrica que permetrà al professorat i a l’alumnat, fer un seguiment de l’aprenentatge.Si l’alumne assoleix una determinada puntuació (veure l’apartat final del full de rúbrica) pot rebre un certificat d’excel·lència en salut i activitat física.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL

Expert.
Nivell 3
Avançat.
Nivell 2
Aprenent.
Nivell 1
Novell.
Nivell 0
Valoració
Final

Energia total!

 

Carregant en +

 

En mínims

Sense energia

 
Activitat 1. Quins beneficis suposa fer l’activitat física?
Elaboració d’un cartell a favor de mantenir una vida activa S’elabora un cartell amb la informació suficient. És, a més, original i atractiu. S’elabora un cartell on hi ha la informació necessària però és poc original i atractiu. S’elabora un cartell amb molta poca informació rellevant sobre la temàtica en qüestió i és poc  original i atractiu No s’elabora el cartell i/o és insuficient respecte a la informació que dóna.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 2. Som gent sana? Som gent activa?
Cerca de dades, anàlisi  i determinació de conclusions Elaboren uns conclusions molt complertes i interessants a partir dels resultats obtinguts de la cerca d’informació sobre el tipus d’activitat física que es realitza i la seva freqüència. Elaboren una bona anàlisi de les dades, que és complerta, però manca desenvolupar amb més rigor unes conclusions finals. S’elabora una anàlisi de dades de forma incomplerta i/o no s’han realitzat una bona cerca de dades.

Les conclusions que s’obtenen són insuficients.

No s’ha fet una anàlisi de les dades obtingudes a la cerca, les conclusions són insuficients i la cerca de dades és minsa.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 3. Concurs de fotografia en moviment
Producció de fotografies i exposició Molt bones fotografies. Són originals, divertides i transmeten la idea de la importància de l’activitat física a la vida. També s’ha fet una bona explicació de les mateixes a la classe. S’han lliurat les fotografies però podien ser més originals i/o no s’ha fet una explicació prou entenedora de les mateixes a la classe. Només una part dels membres del grup han realitzat la tasca de fer les fotografies i/o no s’han seguit la normativa del concurs. El grup no ha lliurat cap fotografia.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
Activitat 4. No tenim temps per fer activitat física?
Disseny, i seguiment de la pràctica d’activitat física en grup S’han dissenyat les activitats físiques, s’han portat a terme durant una setmana i s’han enregistrat mitjançant fotografies. S’han dissenyat les activitats físiques i s’han portat a terme durant una setmana per part de tots els membres del grups.

No s’han enregistrat però mitjançant fotografies.

S’han dissenyat les activitats físiques però no s’han portat a terme cada dia de la setmana o bé alguns membres del grup no hi han participat.

Tampoc s’ha fet un enregistrament mitjançant fotografies.

Només s’han dissenyat les activitats però no s’han portat a terme.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
Activitat 5. ART, jocs i reflexió
Reflexió i redacció d’una carta S’ha fet una bona reflexió crítica conjunta sobre els factors que poden suposar, a dia d’avui, una disminució de la pràctica d’activitat física.

 

S’ha redactat correctament una carta dirigida a l’alcalde/esa de població en relació a la demanda de tancament d’uns carrers durant el dia mundial de l’activitat física. També ha estat escrita correctament a nivell ortogràfic, gramatical i formal.

S’ha fet una bona reflexió crítica sobre els factors socials que poden suposar, a dia d’avui, una disminució de la pràctica d’activitat física.

 

La redacció de la carta és, però, poc complerta i/o hi ha errors ortogràfics, gramaticals o de forma.

La reflexió és massa superficial sobre els factors socials  que poden suposar, a dia d’avui, una disminució de la pràctica d’activitat física.

 

No s’ha elaborat la carta dirigida a l’alcalde/esa i/o hi ha massa errors  ortogràfics, gramaticals o de forma.

No es porta a terme cap tipus de reflexió respecte als factors socials  que poden suposar, a dia d’avui, una disminució de la pràctica d’activitat física. Tampoc no es redacta cap carta dirigida a l’alcalde/esa.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
Activitat 6. Quin muntatge que fem amb la família!
 

 

Enregistrament i edició d’un vídeo (spot)

 

 

Tots els membres del grups han col·laborat en l’enregistrament i edició del vídeo, el qual és original i amb un missatge clar. La majoria dels membres del grup han enregistrat el vídeo. Tots han participat en la seva edició i el missatge que transmet és clar. Pocs membres del grup han participat en l’enregistrament i edició del vídeo.

El vídeo, a més, és poc entenedor i els missatges són poc clars.

Molts pocs membres dels grups han participat en l’enregistrament i edició del vídeo. Aquest, a més és editat de forma molt caòtica i amb missatges molt poc clars.
2 punts 1 punt 0.5 punts 0 punts
Activitat 7. Fem una Festa Activa
 

 

Disseny i execució d’una festa a favor de la pràctica d’activitat física.

Tots els membres del grup han participat en les tasques de la festa: elaboració d’un cartell, disseny de l’activitat física, redacció del document i exposició de l’activitat física als companys/es.

 

El treball ha estat correcte en totes les tasques i hi ha hagut coordinació  del grup.

 

Encara que tots els membres del grup han participant en les tasques de la festa activa, n’hi ha algunes que no estan complertes o són poc desenvolupades. Només  una part dels membres del grup han participant a les tasques de la festa activa i n’hi ha que són poc desenvolupades. Hi ha una absència de treball en coordinació, de grup. Tampoc s’han portat a terme totes les tasques i/o aquestes són molt poc desenvolupades.
3 punts 2 punts 1 punts 0 punts

 Total de punts per al grup  

/10

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t el model pel Certificat d’expertesa en Salut i Activitat Física (word).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t la rúbrica per l’avaluació del procés d’aprenentatge (PDF).