Equip! Com ha anat el treball personal i grupal? Vinga, feu aquesta autoavaluació per comprobar-ho.

  EXPERT.
Nivell 4
AVANÇAT.
Nivell 3
APRENENT.
Nivell 2
NOVELL.
Nivell 1
Valoració
final
  ACTITUD-

RESPONSABILITAT

Hem treballat, ens hem ajudat i hem estat puntuals en les entregues de les diferents activitats. Hem treballat cadascú en funció del seu rol, amb poca constància i puntualitat en les entregues. Ens ha costat mantenir els rols, ens ha falta més constància i puntualitat en l’entrega de tasques. Hem tingut  moltes dificultats per treballar en equip, i poca constància en les entregues de tasques.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

 
ORGANITZACIÓ
Ens hem organitzat tots sols hem sabut aprofitar el temps i hem solucionat els problemes de forma autònoma. Ens hem organitzat sols, sovint hem perdut molt de temps, i en ocasions el professorat ha hagut d’intervenir. Ens ha sigut molt difícil organitzar-nos sols, no hem sabut aprofitar el temps i ha estat necessària l’ajuda del professorat. No ens hem sabut organitzar i hem perdut el temps fent altres coses.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

COL.LABORACIÓ

 

Tots hem col·laborat activament per fer  les activitats i ens hem ajudat a fer les tasques. Hi ha algunes persones que en algunes ocasions no han fet la feina que els tocava. Hi ha algunes persones que sovint no han fet la feina que els tocava. No hem col·laborat, ni ens hem ajudat amb les feines a fer.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

INICIATIVA Tots hem aportat idees , respectant les idees dels altres i aportant millores amb esperit constructiu. La majoria hem aportat idees i suggeriments, acceptant critiques a vegades amb dificultats. Alguns hem aportat idees però no acceptàvem crítiques. Ens ha costat força compartir  idees i acceptar les dels altres.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

RESPECTE I ESCOLTA ACTIVA

 

 

Hem respectat el torn de paraules, escoltat totes les propostes i ajudat als que més els costava. Hem escoltat i valorat totes les propostes i aportacions del grup. Escoltàvem amb atenció les propostes d’alguns però no de tots els participants. Hem respectat poc el torn de paraules i no escoltàvem les propostes dels altres.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

 

CERCA INFORMACIÓ

 

 

Hem estat capaços de trobar i seleccionar informació necessària amb facilitat. Hem estat capaços de trobar la informació necessària amb facilitat, però alguna vegada hem necessitat ajuda per seleccionar-la. No hem tingut facilitat per trobar i seleccionar la informació, hem necessitat ajuda. Tot i haver tingut ajuda, ens ha estat molt difícil trobar i seleccionar informació.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

CURA MATERIAL I ESPAIS El material i l’espai de treball quedaven sempre recollits i endreçats amb la participació de tot el grup. Procuràvem recollir el material i endreçar el lloc de treball però alguns no hi ajudaven. A vegades el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai. Sovint el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

PRODUCCIÓ FINAL

Ens convertim en publicistes: fem una campanya!

Ens hem preparat i ens hi hem esforçat per generar la campanya final i s’ha notat que era resultat del treball en equip. Els companys els ha agradat i n’estem molt satisfets. Ens hem preparat i esforçat per realitzar la campanya final però en algun moment hi ha hagut descoordinació grupal i s’ha notat en el producte final. En general el treball en grup ha sigut positiu ja que ens ha ajudat a aconseguir el repte, per això n’estem satisfets. Ens hem preparat la campanya final però ens ha costat bastant assolir-la dins del temps marcat. Ha faltat coordinació grupal i treball en equip i per això ha costat tant aconseguir-ho

Podríem estar més satisfets de la nostra feina.

Ens ha costat preparar la campanya final i això s’ha vist reflectit al producte final, ja que no hem pogut assolir el repte dins del termini marcat. El resultat no ha estat gens satisfactori.

3 punts

2 punts 1 punt 0,5 punt
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO

EQUIP

Inspirada en Escola Cinta de Curto (Tortosa)

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY   Podeu descarregar-vos la rúbrica per a l’autoavaluació del treball personal i grupal.