Aquesta avaluació s’acompanya d’una rúbrica que permetrà al professorat i a l’alumnat, fer un seguiment de l’aprenentatge activitats per activitat.

 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL

Expert.
Nivell 3

Avançat.
Nivell 2
Aprenent.
Nivell 1
Novell.
Nivell 0

Valoració
Final

Activitat 1. Com vaig de Fair play?
Debat sobre situacions diverses Reflexionen i participen en el debat de grup sobre cadascuna de les situacions presentades i responen amb sinceritat. Reflexionen i participen en el debat del grup sobre algunes de les situacions presentades i responen en sinceritat. Reflexionen de manera superficial i participen poc en el debat sobre les preguntes. Poca sinceritat en les seves respostes. No hi ha reflexió ni debat sobre les diferents situacions plantejades. Poca sinceritat en les respostes.  

1 punt

0,5 punts 0,25 punts

0 punts

 
Activitat 2. Identificant problemes, buscant solucions
Identificant problemes i aportant solucions Identifiquen els principals problemes i busquen solucions a partir de la seva pròpia experiència.

Redacten propostes clares,  concretes, en positiu, realistes i interessants  d’assumir com a grup.

Identifiquen alguns problemes  i busquen solucions de manera parcial, a partir de la seva pròpia experiència.

Redacten algunes propostes clares, concretes, en positiu. realistes, d’interès col·lectiu.

Els costa identificar els principals problemes i buscar solucions d’una manera clara i entenedora.

Les propostes que fan no son en base a la seva experiència, sinó que copien algunes que han trobat per internet.

No són capaços d’identificar problemes i aportar solucions a nivell de grup.

Les propostes són ambigües, poc clares i algunes copiades per internet.

 

1 punt

0,5 punts 0,25 punts

0 punts

 
Activitat 3. Investigant què passa en el terreny de joc
Observació i anàlisi i exposició Han omplert de manera precisa i detallada la graella d’observació d’una situació real de joc. Han exposat de manera clara i ordenada els resultats del què han vist amb una visió critica de la realitat. Han omplert la graella d’observació d’una situació real, i han exposat de forma clara i ordenada el què han vist, amb comentaris poc crítics sobre la realitat. Han omplert la graella d’observació de manera parcial i poc precisa. La seva exposició ha estat poc estructurada, desordenada i superficial. No han omplert la graella d’observació o bé ho han fet de manera molt parcial.

L’exposició ha resultat desordenada, poc comprensible i superficial.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts

0 punts

 

Activitat 4. Els rituals de Joc Net
 

 

Gravació d’un vídeo

Han fet propostes de rituals abans i després del partit, i també de com celebrar els punts d’una manera molt original, participativa i fàcil de reproduir en el terreny de joc.

El muntatge audiovisual és molt encertat, amb un missatge clar i molt original.

Han fet propostes de rituals abans i després del partit, i també com celebrar els punts.

Les propostes són interessants, però poc participatives, i difícils de reproduir en el terreny de joc.

El vídeo que presenten es correcte, missatge interessant, però millorable.

Han treballat de manera parcial els rituals a fer abans i després del partit. La manera de celebrar els punts no és col·lectiva sinó individual. Alguna proposta resulta complicada de portar a la practica.

El vídeo és desordenat i presenta un missatge  o propostes poc clares.

No han sigut capaços de fer propostes concretes de rituals abans i després del partit. Han copiat les propostes d’altres grups o adoptat les tradicionals.

El vídeo no és entenedor i les propostes són poc clarificadores.

1 punt

0,5 punts 0,25 punts

0 punts

Activitat 5. Sense normes, no hi ha Joc Net
Elaboració de normes i autogestió Han fet propostes de normes participatives, i han sabut gestionar-se en el terreny de joc a traves del diàleg.

Han superat els conflictes sorgits a partir dels rols assignats de manera rotatòria.

Han sigut autocrítics amb les problemàtiques sorgides i que han superat satisfactòriament.

Han fet propostes de normes participatives, a partir del diàleg, però molts nens i nenes encara han quedat exclosos o amb molt baixa participació.

Dificultats amb l’autogestió dels rols assignats.

Identifiquen els problemes, però dels costa trobar solucions pràctiques.

Fan propostes de normes participatives, però tenen dificultats per fer propostes participatives, i utilitzen poc el diàleg per millorar les propostes.

Els costa autogestionar-se davant de situacions conflictives, han de demanar ajut al professorat.

No aconsegueixen posar-se d’acord amb unes normes mínimes que els faciliti la dinàmica de joc.

No són capaços d’establir el diàleg, necessari per a la construcció de normes. El professorat ha d’intervenir constantment per tal que la practica funcioni.

1 punts

0,5 punts 0,25 punts

0 punts

 

Activitat 6. Fem una campanya!
Disseny i difusió de Campanya Tots els membres de l’equip treballen amb entusiasme i  bona coordinació en l’apartat de la campanya que els ha tocat assumir després del repartiment de tasques.

Presenten la proposta de forma original, clara, visual i molt ben elaborada a la resta del grup classe.

Els membres de l’equip treballen amb interès i de manera coordinada amb les propostes assignades.

La proposta presentada al grup classe, es correcte necessitarà petits canvis i ajut del professorat per poder-se incorporar a la campanya general.

Els membres de l’equip  treballen amb interès però alguns d’ells els costa d’aportar idees i participar en les propostes.

La proposta presentada te algunes mancances i caldran correccions i millores per poder incorporar-la a la campanya.

Els membres de l’equip no saben coordinar la feina, perden el temps i no es concentren en la part que els correspon treballar.

El resultat de la proposta és pobre i necessitarà de molts canvis i millores per aportar a la campanya.

3 punts

2 punts 1,5 punts

0,75 punts

Activitat 7. Apliquem el Joc Net
Capacitat autogestió Tots els membres de l’equip assumeixen de manera autònoma y coordinada la tasca encomanada. Presenten el seu treball de manera clara a la resta del grup classe i participen activament amb l’organització de la Jornada. Els membres de l’equip necessiten el suport del professorat per elaborar la seva proposta. Presenten el treball de manera clara, però els costa coordinar-se i passar a l’acció. Part dels membres de l’equip no ajuden a la realització de la tasca encomanada i el professorat ha d’estar molt sovint guiant el procés. Participen en la Jornada, però necessiten que se’ls recordi la seva missió. L’equip de treball no ha aconseguit treballar en la part que els pertoca. El resultat de la seva participació en el procés és pobre i necessita de moltes millores.

2 punts

1,5 punts 1 punts

0,5 punts

 Total de punts per al grup  

/10

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t la rúbrica d’avaluació del procés d’aprenentatge