Mitjançant la rúbrica que podem veure a continuació, cadascun de vosaltres podreu fer la vostra autoavaluació sobre:

  • com valores la teva participació en el treball d’equip?
  • com valores el treball del teu equip, en el seu conjunt?.

Si alguna activitat no l’heu fet, el professorat ajustarà la puntuació de la rúbrica.

  EXPERT.
Nivell 4
AVANÇAT.
Nivell 3
APRENENT.
Nivell 2
NOVELL.
Nivell 1
Valoració
final
  ACTITUD-
RESPONSABILITAT
Hem treballat, ens hem ajudat i hem estat puntuals en les entregues de les diferents activitats. Hem treballat cadascú en funció del seu rol, amb poca constància i puntualitat en les entregues. Ens ha costat mantenir els rols, ens ha falta més constància i puntualitat en l’entrega de tasques. Hem tingut  moltes dificultats per treballar en equip, i poca constància en les entregues de tasques.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
ORGANITZACIÓ Ens hem organitzat tots sols hem sabut aprofitar el temps i hem solucionat els problemes de forma autònoma. Ens hem organitzat sols, sovint hem perdut molt de temps, i en ocasions el professorat ha hagut d’intervenir. Ens ha sigut molt difícil organitzar-nos sols, no hem sabut aprofitar el temps i ha estat necessària l’ajuda del professorat. No ens hem sabut organitzar i hem perdut el temps fent altres coses.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
COL.LABORACIÓ Tots hem col·laborat activament per fer  les activitats i ens hem ajudat a fer les tasques. Hi ha algunes persones que en algunes ocasions no han fet la feina que els tocava. Hi ha algunes persones que sovint no han fet la feina que els tocava. No hem col·laborat, ni ens hem ajudat amb les feines a fer.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
 INICIATIVA Tots hem aportat idees, respectant les idees dels altres i aportant millores amb esperit constructiu. La majoria hem aportat idees i suggeriments, acceptant critiques a vegades amb dificultats. Alguns hem aportat idees però no acceptàvem crítiques. Ens ha costat força compartir  idees i acceptar les dels altres.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
RESPECTE I ESCOLTA ACTIVA

 

Hem respectat el torn de paraules, escoltat totes les propostes i ajudat als que més els costava. Hem escoltat i valorat totes les propostes i aportacions del grup. Escoltàvem amb atenció les propostes d’alguns però no de tots els participants. Hem respectat poc el torn de paraules i no escoltàvem les propostes dels altres.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
CERCA INFORMACIÓ Hem estat capaços de trobar i seleccionar informació necessària amb facilitat.

 

Hem estat capaços de trobar la informació necessària amb facilitat, però alguna vegada hem necessitat ajuda per seleccionar-la. No hem tingut facilitat per trobar i seleccionar la informació, hem necessitat ajuda. Tot i haver tingut ajuda, ens ha estat molt difícil trobar i seleccionar informació.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
CURA MATERIAL I ESPAIS El material i l’espai de treball quedaven sempre recollits i endreçats amb la participació de tot el grup. Procuràvem recollir el material i endreçar el lloc de treball però alguns no hi ajudaven. A vegades el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai. Sovint el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP
PRODUCCIÓ FINAL
Campanya i/o Jornada
Ens hem preparat la proposta final i s’ha notat que era resultat del treball en equip. Els companys els ha agradat i n’estem molt satisfets.  Ens hem preparat la proposta, però alguns apartats han quedat fluixos. S’ha notat que ha faltat treball en grup, però estem satisfets. Ens hem preparat poc la proposta, i no ha sortit massa bé. Podríem estar més satisfets de la nostra feina. Ens hem preparat poc la propsota i el resultat no ha estat gens satisfactori.
3 punts 2 punts 1 punt 0,5 punt
JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP JO EQUIP

Inspirada en Escola Cinta de Curto (Tortosa)

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t la rúbrica d’auto-avaluació del treball en equip.