Presentació

El conjunt de propostes didàctiques que us oferim tenen com a base comú promoure valors personals i socials entre els joves, utilitzant la pràctica d’activitat física i l’esport com a eina educativa i centre d’interès.Com ja sabeu, hem organitzat la proposta a partir de cinc temàtiques significatives: joc net, salut, racisme, gènere i esforç, des de les que es proposa un fil conductor o centre d’interès que guiarà la intervenció educativa.

Totes les propostes són adaptables a Cicle Superior d’Educació Primària (EP) i Educació Secundària Obligatoria (ESO), però Joc net i Salut estan més pensades en l’EP i la resta per ESO. A la vegada, cal remarcar que les intervenciones didàctiques que us presentem contribueixen a la millora de les Competències Bàsiques del curriculum vigent.

Entenem que, malgrat ser una proposta sobre continguts d’Educació Física i que el professorat d’aquesta àrea hi ha d’estar implicat, és una proposta interdisciplinar, que pot comptar amb la participació de professorat d’altres matèries educatives, especialment de Ciències Socials, Educació cívic-ciutadana, TIC i Tutores.  Per aquest motiu, s’aconsella que hi hagi una persona responsable – líder del projecte  en el centre que sigui l’organitzadora o dinamitzadora del projecte i que busqui la complicidad i coordinació del professorat implicat.

Plantejament de les activitats

Cada temàtica parteix d’un repte o pregunta inicial i ofereix un conjunt d’activitats (entre 5 i 7) per poder donar-hi resposta. De la suma d’activitats, s’espera que l’alumnat estigui preparat per assumir un repte final on es visualitzin els aprenentatges adquirits al llarg de tot el procés.Al final de cada activitat, l’alumnat ha d’entregar de manera individual o col·lectiva alguna evidència del treball realitzat, per tal que el professorat en pugui fer-ne la valoració i seguiment. Això es pot concretar en un debat, un escrit, un pòster o presentació, vídeo, etc.

Les activitats que es plantegen tenen un caràcter flexible, i s’espera que cada professor/a les sàpiga adaptar al seu context educatiu. El grau d’aprofundiment en cadascuna de les propostes dependrà del temps de què es disposi i d’activitats complementaries que es vulguin realitzar.

Metodologia i rol del professorat

En les cinc propostes presentades, es vol promoure la reflexió individual, el debat, però també el treball cooperatiu. D’aquesta manera, moltes de les propostes, contemplen els dos aspectes: hi haurà activitats puntuals que fins i tot l’alumnat podrà realitzar de forma autònoma, però que compartirà en grups de treball i finalment amb tot el grup classe, mentre que n’hi haurà d’altres que s’hauran de fer a partir del treball cooperatiu en petits grups.

El rol del professorat com a dinamitzador del projecte és fonamental, així com també la seva formació i els coneixements sobre cada temàtica. A cadascuna de les temàtiques hi trobarà lectures específiques o web’s de referència. També us posem a l’abast algunes referències que us poden ser útils i que impliquen a tots els àmbits exposats.

LECTURES

Abans d’iniciar el projecte amb l’alumnat, us animem a visitar l’apartat de Guia pel professorat del bloc temàtic corresponent on hi trobareu a les orientacions específiques de cada proposta didàctica.

  Salut i activitat física: orientacions didàctiques pel professorat
  Racisme i Xenofòbia: tolerància 0: orientacions didàctiques pel professorat
  Ambaixadors o ambaixadores de Joc Net: orientacions didàctiques pel professorat
  Gènere: esport sense límits: orientacions didàctiques pel professorat
  Esforç: orientacions didàctiques pel professorat

Per acabar, ens agradaria que una vegada realitzada la intervenció educativa al centre, ens féssiu arribar la vostra valoració del projecte omplint aquest qüestionari, ja que ens ajudarà a millorar la proposta.

Aquells centres que, a més del qüestionari, ens facin arribar algunes de les propostes elaborades pel seu alumnat i les comparteixin amb altres escoles a traves del Facebook, rebran un reconeixement per part del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona com a centre col·laborador amb el projecte Valors en Joc.

Les vostres aportacions ens ajudaran a millorar i enriquir el projecte.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Equip Valors en Joc