Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica, us recomanem que abans de començar us llegiu l’apartat general de presentació anomenada “El projecte”, ja que us donarà una visió de conjunt de la proposta de Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions específiques per desenvolupar la temàtica de “Gènere”.

Presentació

En aquesta proposta didàctica es plantegen un seguit d’activitats per abordar una problemàtica que, malgrat els avenços i canvis que hi ha hagut en la societat, encara segueix marcant la pràctica esportiva de nois i noies: la reproducció dels estereotips de gènere i la desigualtat entre dones i homes en el món de l’esport.

A partir del visionat de vídeos, articles de premsa, i la informació disponible online es pretén sensibilitzar a l’alumnat sobre la rellevància d’aquesta temàtica avui en dia, donar-li eines per reconèixer els diferents mecanismes mitjançant els quals es produeix la discriminació per raó de gènere, i fomentar l’actitud crítica i la posada en acció de mesures a favor de la igualtat.

Objectius generals

  • Reflexionar críticament sobre la incidència dels models i les relacions tradicionals de gènere en la pràctica esportiva a través del diàleg i la interacció entre companys i companyes, i el professorat.
  • Reconèixer els mecanismes mitjançant els quals es reprodueix la discriminació per raó de gènere avui en dia en les expressions quotidianes, els mitjans de comunicació, les entitats esportives, etc.
  • Descobrir i analitzar exemples de bones pràctiques i iniciatives a favor de la igualtat i la no discriminació impulsades per entitats esportives i institucions públiques.
  • Dissenyar propostes per impulsar la igualtat efectiva entre homes i dones en l’esport i afavorir el canvi dels models tradicionals de gènere.
  • Implicar-se en la transformació dels models i relacions tradicionals de gènere.

A continuació us adjunten un PDF on es detallen les competències bàsiques vinculades a la proposta, aspectes de metodologia, temporalització i orientacions didàctiques de cadascuna de les activitats, així com lectures i links de referència que us permetran ampliar informació sobre aquest bloc temàtic. Esperem que siguin del vostre interès!

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>  Descarrega’t el PDF amb les orientacions didàctiques pel professorat.