Aquesta avaluació s’acompanya d’una rúbrica que permetrà al professorat i a l’alumnat, fer un seguiment de l’aprenentatge activitat per activitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL

Expert.
Nivell 3
Avançat.
Nivell 2
Aprenent.
Nivell 1
Novell.
Nivell 0
Valoració Final
Activitat 1. Córrer com una nena
Debat sobre el vídeo #Like a girl Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i personals. Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten al vídeo, sense traslladar-ho a la seva realitat personal. Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia. No participa al debat o exposa arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen.  
Pòster “Gent per conèixer” Apareix la informació més rellevant de 6 o més homes i dones; ben estructurada; ha consultat diferents fonts d’informació; i presenta imatges il·lustratives. Es fa referència a menys de 6 personatges; només hi ha homes o només hi ha dones; només ha consultat una font d’informació; la informació es troba dispersa; presenta algunes imatges il·lustratives. Es fa referència a pocs personatges, i es proporciona poca informació; no hi ha una estructura clara; no hi ha imatges. Falta informació important; la que es presenta no és adequada; es presenta de forma incoherent i sense imatges; amb errades formals.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 2. Jocs amb etiquetes de gènere, o no?
Debat sobre el cartell Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i personals. Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten al vídeo, sense traslladar-ho a la seva realitat personal. Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia. No participa al debat o exposa arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen.  
Cartell a favor de la igualtat L’eslògan és clar i directe; és molt original; la imatge reforça el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic són molt correctes. L’eslògan és adequat; és força original; la imatge té relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic són correctes. L’eslògan és confós; és poc original; la imatge té poca relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic tenen errades. L’eslògan no té res a veure amb la igualtat; no és original; la imatge no té relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic no permeten interpretar bé el cartell.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  

 

Activitat 3. Joguines per nens i per nenes?
Debat sobre anuncis sexistes i no sexistes Han trobat 5 anuncis sexistes i un exemple d’anunci no sexista.

Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i ben argumentades.

Han trobat pocs anuncis sexistes i un exemple d’anunci no sexista.

Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten als links, sense traslladar-ho al seu dia a dia.

Han trobat algun anunci sexista i no han trobat exemples d’anunci no sexista.

Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia.

No han trobat cap anunci sexista ni tampoc exemples d’anuncis no sexista.

No participen al debat o exposen arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen.

 
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 4. L’esport femení i masculí al nostre abast
Mapa d’entitats Ubiquen totes les entitats establertes correctament en el mapa i n’indiquen les seves característiques bàsiques de forma complerta. Ubiquen menys entitats de les establertes; hi ha alguna errada en la situació en el mapa; manquen algunes característiques bàsiques. Ubiquen poques entitats; hi ha forces errades en la situació en el mapa; manquen moltes característiques bàsiques. Ubiquen poques entitats; hi ha moltes errades en la situació en el mapa; no s’indiquen les característiques bàsiques.
Estadístiques del club S’han obtingut les dades relatives a tots els ítems indicats; les gràfiques s’han dissenyat correctament; la classificació dels clubs és clara i correcta. S’han obtingut les dades relatives a la majoria dels ítems indicats; les gràfiques presenten alguna errada; la classificació dels clubs té algunes errades. S’han obtingut les dades relatives a alguns dels ítems indicats; les gràfiques presenten forces errades; la classificació dels clubs és incorrecta. No s’han obtingut les dades relatives a cap dels ítems indicats; les gràfiques són errònies; no realitzen la classificació dels clubs.
Fent campanya Faciliten molta informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats. Faciliten força informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya. Faciliten poca informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya. No faciliten informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya.
1 punts 0,5 punts 0,25 punts 0 punts

 

Activitat 5. Als mitjans de comunicació: on són les dones?
Estadístiques i comparació de les dades S’han obtingut les dades relatives a tots els ítems indicats; les gràfiques s’han dissenyat correctament; la comparació és correcta. S’han obtingut les dades relatives a la majoria dels ítems indicats; les gràfiques presenten alguna errada; la comparació té algunes errades. S’han obtingut les dades relatives a alguns dels ítems indicats; les gràfiques presenten forces errades; la comparació és incorrecta. No s’han obtingut les dades relatives a cap dels ítems indicats; les gràfiques són errònies; no realitzen la comparació.
Una portada Apareixen 5 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies és encertada; la redacció dels titulars i l’entrada és complerta i correcta; les 2 fotos són molt oportunes i es citen correctament; el disseny gràfic és molt adequat. Apareixen 3 o 4 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies podria millorar; la redacció dels titulars i l’entrada presenta algunes errades; les fotos són força oportunes i es citen correctament; el disseny gràfic és adequat. Apareixen només 1 o 2 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies és poc adequada; la redacció dels titulars i l’entrada presenta forces errades; les fotos són poc oportunes o no es citen correctament; el disseny gràfic és poc adequat. Apareixen només 1 o 2 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies no és lògica; la redacció dels titulars i l’entrada presenta moltes errades; les fotos no són oportunes o no es citen correctament; el disseny gràfic és poc adequat.
2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 6. Un vídeo per trencar estereotips i promoure la igualtat
Elaboració d’un vídeo de sensibilització El vídeo mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, i deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; mostra elaboració i dedicació en el disseny de continguts; el muntatge tècnic és molt encertat; denota originalitat en tots els aspectes. El vídeo mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, i deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és correcte; el muntatge tècnic és encertat; té alguns aspectes originals. El vídeo no mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, o no deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és millorable; el muntatge tècnic té algunes errades; té pocs aspectes originals.

 

El vídeo no mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, ni deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és incorrecte; el muntatge tècnic té moltes errades; no té aspectes originals.
2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts

 Total de punts per al grup   

/10

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY   Anar a la rúbrica de Gènere: esport sense límits