Aquesta avaluació s’acompanya d’una rúbrica que permetrà al professorat i a l’alumnat, fer un seguiment de l’aprenentatge activitat per activitat.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL
Expert.
Nivell 3
Avançat.
Nivell 2
Aprenent.
Nivell 1
Novell.
Nivell 0
Valoració Final
Activitat 1. La importància de la gent que ens envolta
Experiència vivencial de com influeix la gent que ens envolta Les respostes són critiques, reflexives i mostren maduresa. Es denota un traspàs de la pràctica a la teoria a partir de la reflexió personal i vivencial. Les respostes són correctes però superficials. Hi ha hagut un traspàs de l’experiència vivencial a la teoria però falta maduresa en la reflexió. No totes les respostes són encertades, tot i que es denota que ha tingut un aprenentatge a la pràctica vivencial però no ha acabat de transportar-ho a la teoria. Les respostes són incomplertes i poc reflexives. No es demostra l’aprenentatge a partir de l’experiència pràctica efectuada.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 2. Ens preparem mentalment
Debat reflexiu a partir de vídeos Reflexionen i participen en el debat de grup sobre cadascuna de les situacions presentades i responen amb sinceritat. Demostren entendre el valor “esforç”. Reflexionen i participen en el debat del grup sobre algunes de les situacions presentades i responen en sinceritat. Demostren tenir bastant clara la importància de l’”esforç” tot i que manca reflexió i interiorització. Reflexionen de manera superficial i participen poc en el debat sobre les preguntes. Poca sinceritat en les seves respostes. Comencen a mostrar interès cap al valor de l’esforç, tot i que encara no són conscients de la seva importància.

 

No hi ha reflexió ni debat sobre les diferents situacions plantejades. Poca sinceritat en les respostes. No presenten interès cap a l’aprenentatge de la importància del valor de l’esforç  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 3. Coneixem altres reptes
Entrevista a esportistes d’alt rendiment

 

Presenten la informació obtinguda seleccionada i ben redactada. Expliquen casos reals relacionats amb l’esforç i la lluita per aconseguir un objectiu esportiu d’esportistes d’alt rendiment pròxims a ells i elles. La informació que presenten és molt vàlida per l’interès dels casos reals que han entrevistat en relació a l’esforç, però falta reflexió i treball en el redactat i la selecció d’idees rellevants del cas en particular. La informació del cas real entrevistat és insuficient, falta un treball de cerca d’informació i selecció d’idees claus que denotin la importància de l’esforç en el cas real seleccionat. Manca d’informació del cas real i dels seus protagonistes. Es denota poc interès en la cerca d’informació i maduresa en les preguntes a l’entrevistat. No es percep la relació de l’entrevista del cas real amb la importància de l’esforç com a tema principal.
2 punt 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 4. Mai deixem de lluitar pels somnis
Cerca de vídeos sobre el fracàs esportiu i reflexió personal sobre una experiència en el fracàs. El vídeo seleccionat mostra clarament la superació del fracàs esportiu i el presenta com a quelcom positiu i com a una oportunitat per aprendre i superar-se.

La redacció que presenten demostra ser molt reflexiva i sincera aplicant els aprenentatges que s’han generat fins al moment. Entenen el fracàs com a un fet positiu per a seguir aprenent.

El vídeo seleccionat mostra la superació del fracàs esportiu i el presenta com a quelcom positiu, però és molt extens i superficial.

La redacció que presenten demostra ser reflexiva i sincera i intenten aplicar els coneixements que s’han tractat fins al moment. Tenen algunes dificultats per entendre el fracàs com a un fet positiu per a seguir aprenent.

El vídeo seleccionat parla sobre la temàtica del fracàs esportiu, però no el conceptualitza com un fet positiu i com una nova oportunitat.

La redacció que presenten és poc reflexiva i els hi costa aplicar els coneixements que s’han tractat fins al moment. Els cota bastant entendre el fracàs com a un fet positiu per a seguir aprenent.

El vídeo seleccionat no parla de la superació del fracàs esportiu.

La redacció que presenten no és reflexiva i no aplica els coneixements que s’han tractat fins al moment. No entenen el fracàs com a un fet positiu per a seguir aprenent.

2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 5. Preparem el gran repte
Planificació de rutes. Tots els membres del grup treballen cooperativament i amb interès i entusiasme per a la realització de la tasca.

El treball realitzat esta ben estructurat, amb una bona planificació de rutes de cada persona integrant del grup, on la suma de totes les rutes equival al total de quilòmetres a fer.

Han marcat els quilòmetres al mapa imprès molt concrets, ben mesurats i polit.

Els  membres del grup treballen cooperativament i la majoria mostren  interès i entusiasme per a la realització de la tasca.

El treball realitzat esta ben estructurat, la planificació de rutes és en general acceptable, on la suma de totes les rutes equival aproximadament al total de quilòmetres a fer.

Han marcat els quilòmetres al mapa imprès correctament, ben mesurats.

La majoria dels  membres del grup treballen coordinats però alguns d’ells els costa aportar idees i tenen poc interès.

El treball realitzat no està massa ben estructurat, la planificació de rutes té mancances ja que n’hi ha que no estan ben calculades i la suma de totes les rutes no equival al total de quilòmetres a fer.

Han marcat els quilòmetres al mapa imprès amb alguns errors en la  mesura.

Els falta coordinació i treball en equip per a dur a terme la tasca. No presenten interès ni motivació per a dur-la a terme.

El treball realitzat no està ben estructurat, la planificació de rutes té bastantes mancances ja que la majoria no estan ben calculades i no són reals. La suma de totes les rutes no equival al total de quilòmetres a fer.

Han marcat els quilòmetres al mapa imprès amb bastants errors en la  mesura.

2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 6. Recorrem la “Cavalls del vent”
Recorre grupalment 84 km de distància. El grup assoleix en el temps marcat recorre la distància de 84km de forma cooperativa amb un treball conjunt de manera motivant. Cada dia tots els integrants del grup marquen al mural els seus quilòmetres fets amb precisió i s’ocupen de tenir la targeta de pas dels refugis al dia. El grup assoleix en el temps marcat recorre la distància de 84km de forma coordinada però en algun moment s’ha denotat descoordinació. Cada dia la majoria dels integrants del grup marquen al mural els seus quilòmetres fets amb precisió i el grup s’ocupa de tenir la targeta de pas dels refugis al dia. El grup li costa assolir en el temps marcat la distància de 84km. Es denota descoordinació i falta de cooperació  en alguns integrants del grup. La majoria de dies (no tots) els integrants del grup marquen al mapa els quilòmetres realitzats, però els falta precisió i constància. Els costa ocupar-se de tenir la targeta de pas dels refugis al dia. El grup assoleix fora de termini la distància de 84km. Es denota molta descoordinació i falta d’interès per la majoria d’integrants del grup. Durant la majoria de dies no marquen al mapa els quilòmetres realitzats i ho fan amb poca precisió constància. Els costa molt ocupar-se de tenir la targeta de pas dels refugis al dia.
2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Total de punts per al grup   /10

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t la rubrica per l’avaluació del procès d’aprenentatge.